Nõuded ja standardid

 

Millest lähtuda, hinnates elektrienergia kvaliteeti?

 

Elektrienergia kvaliteedi valdkonna arvukatest standarditest on meie analüüsides keskendutud eelkõige standardile EVS-EN 50160:2010 Elektrijaotusvõrkude pinge tunnussuurused. Originaalis siis EN 50160 Voltage characteristics of electricity supplied by public electricity networks. See on standard, milline määrab, kirjeldab ja defineerib pinge põhilisi tunnussuurusi elektritarbija liitumispunktis.

 

Järgnevas tabelis on antud kõnealuste kriteeriumite kokkuvõtte.

 

Toitepinge parameeter

Lubatud piirväärtused

Mõõte

intervall

Seire periood

Vastavusaja

%

Toitepinge sagedus

50Hz ±1% (49.5 … 50.5Hz)

50Hz+4%/-6% (47… 52Hz)

10 s

1 aasta

mõõteaeg

95%

100%

Aeglane pingemuutus

230V ± 10% (207…253V)

230V +10/-15%

10 min

1 nädal

mõõteaeg

95%

100%

Toitepinge lohk

(10 ms 1min)

10 kuni 1000 korda aastas (alla 85% nimipingest)

10 ms

1 aasta

100%

Lühiajaline toitekatkestus (3min)

10 kuni 100 korda aastas (alla 5 % nimipingest)

10 ms

1 aasta

100%

Avariiline, pikk toitekatkestus (> 3min)

10 kuni 50 korda aastas (alla 5 % nimipingest)

10 ms

1 aasta

100%

Ajutine võrgusageduslik liigpinge (liin - maa)

Tavaliselt < 1.5 kV

10 ms

-

100%

Transientliigpinge

(liin - maa)

Tavaliselt < 6kV

-

-

100%

Pinge asümmeetria

Tavaliselt 2%,

paiguti 3%

10 min

1 nädal

95%

Harmooniku pinge

Harmoonmoonutustegur (THD) ≤ 8%

10 min

1 nädal

95%

 

 

Milliseid praktilisi järeldusi võime ülaltoodud andmetest teha?

  1. Lubatud parameetrite piirid on energiamüüja jaoks lahedad, rohkem kui võiks arvata.
  2. Kuna lubatud (ja tegelikult ka esinevate) pinge lohkude arv on suur, on oluline kasutada võimalusel isetagastuvaid kaitsereleesid ning ohutusblokeeringuid.
  3. Mõõte- ja automaatikaseadmete valikul tuleb olla tähelepanelik, eelistades toitepinge kõikumise suhtes vähetundlikke, sest 5% ajast võib toitepinge väljuda ±10% piiridest.  
  4. Lubatud transientliigpinged on kõrged (6 kV) ja seetõttu on liigpingelahendite kasutamine soovitav.

 

Standardi EN 50160 nõuete täitmine ei ole energiamüüjale keerukas. Toitepinge parameetrid peavad olema etteantud vahemikus 95% seireperioodist, kusjuures ülejäänud 5% ajast võivad parameetrite hälbed olla oluliselt suuremad. Näiteks kui energiamüüja tagab toitepinge vahemikus 230V ±10%  95% aastas, siis ülejäänud 5% (ehk 438 tundi aastas) võib toitepinge olla oluliselt madalam. Kui samal ajal on piirtasemel ka teised energia parameetrid, on häirete tekkimine seadmete töös suure tõenäosusega.

 

EN 50160 tuleb mõista kompromissina energiamüüja ja tarbija vahel. See nõuab, et energiamüüja tagaks toitepinge standardis toodud piirväärtused. Enamasti on parameetrite hälbed lubatud piirmääradest väiksemad, kuid energiamüüja ei võta kohustusi, et see on nii pidevalt. Kui tarbijal on kõrgemad erinõuded energia kvaliteedi osas, peab ta selleks rakendama oma pingekvaliteedi parendamise seadmeid või siis saavutama eraldi kokkuleppe oma energiamüüjaga kõrgemate kvaliteediparameetritega energiavarustuse osas.

 

Igal juhul on standardi rakendamise tulemuseks:

  •  Energia kvaliteedi oluliste parameetrite defineerimine
  • Nende parameetrite referentsväärtuste kvantitatiivne määratlemine

 

 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et standard peaks suunama energiamüüjaid tagama võimalik parim energiakvaliteet, seadmata nõudeid põhjendamatult kõrgeks, misläbi energia hind tõuseks kõigile elektritarbijatele.

 

 

 

 

Viimati muudetud