Tarnetingimused

  Käesolevaid tingimusi rakendatakse MAINOR FREDI OÜ ja kliendi vahelistes tehingutes juhul, kui lepingu osapooled ei ole kokku leppinud teisiti. Käesolevates tingimustes loetakse Mainor Fredi OÜ müüjaks ja klienti ostjaks. „Lepingu osapooled“ tähendab neid mõlemaid. Kõik antud tingimuste muudatused peavad olema vormistatud kirjalikult.

   1.     Pakkumine, tellimine, tarneleping.

   1.1.  Pakkumine kehtib 30 kalendripäeva juhul, kui pakkumises ei ole teisiti märgitud.

   1.2.  Leping kauba või teenuse müügiks loetakse jõustunuks, kui ostja ja müüja kirjutavad alla sellekohasele lepingule või kui ostja aktsepteerib müüja hinnapakkumise või kui müüja aktsepteerib ostja tellimuse.

   1.3.  Tellimuse esitamise vorm on vaba nii nagu osapooled seda aktsepteerivad.

   1.4.  Müüjal on õigus kontrollida ostja volitusi tellimuse sõlmimiseks.

   1.5.  Müüja jätab endale õiguse viivitada tellimuste täitmisega, kui ostjal on tähtajaks tasumata arveid või kui ostjal on krediidipiir ületatud.

   1.6.  Pakkumisega seotud pildid, joonised, arvutused jne. kuuluvad müüjale. Pakkumise saajal ei ole õigust kasutada neid muuks otstarbeks ega anda nende kohta informatsiooni kolmandatele isikutele.

   2.     Hinnad.

   2.1.  Hinnakirjades on antud hinnad müüja laos ilma käibemaksuta.

   2.2.  Müüja interneti leheküljel toodud hinnakirjad on kehtivad ja müüja jaoks siduvad. Müüja jätab endale õiguse korrigeerida hindu ette hoiatamata kui valuutakursid või tootjahinnad oluliselt muutuvad. Soovitame alati hindu täpsustada, kui kasutate vanemaid hinnakirju või tähtaja ületanud hinnapakkumisi.

   2.3.  Püsiklientidele ja edasimüüjatele rakendatavate hinna- ja maksesoodustuste info saamiseks saatke taotlus info@fredi.ee .

   3.     Tehnilised andmed, dokumentatsioon, näidised.

   3.1.   Müüja poolt reklaamides, kataloogides jms. esitatud tehnilised andmed (kaal, gabariidid, karakteristikud jne.) on üldistavad. Üldistavad tehnilised andmed seovad müüjat ainult siis, kui need on eraldi välja toodud ja pakkumises või tarnelepingus fikseeritud.

   3.2.  Seadmed komplekteeritakse tootja originaaldokumentatsiooniga. Müüja ei võta kohustusi tõlkida originaaldokumentatsiooni või koostada detailsemaid seadmete paigaldusjuhiseid. Juhul kui ostjal puudub kompetentne personal tehniliselt keerukate seadmete paigaldamiseks ja töölerakendamiseks, tuleb paratamatult kaasata pädev teenusepakkuja.

   3.3.  Omand normdokumentatsioonile, mis on antud ostjale kasutamiseks, v.a. kauba kasutusjuhendid, kuulub Mainor Fredi OÜ-le ja tema tarnijatele. Dokumentatsioon ei kuulu ostja poolt edastamisele kolmandatele isikutele või kasutamiseks muul otstarbel kui selleks, mis on ette nähtud ostjaga sõlmitud tarnelepingus. Antud nõue kehtib ka kauba edasisel omandiõiguse muutumisel kui tarnelepingu tingimus.

   3.4.  Kuivõrd tootearendus on pidev, jätavad tootjafirmad endale õiguse teha toodete juures muudatusi ja täiustusi sellest teatamata. Vastavalt on müüjal õigus asendada tarnelepingus ettenähtud kaup samaväärsete või paremate omadustega kauba vastu (uus mudel vms).

   4.     Tarnetähtaeg, kauba pakendamine ja üleandmine.

   4.1.  Kaup antakse ostjale üle müüja laos, pakendis, mida kasutab tootjafirma.

   4.2.  Ostja soovil, kokkulepitud tasu eest, toimetab müüja kauba ostja lattu või muul teatatud sihtaadressil.

   4.3.  Kauba kättetoimetamise aeg, mis antakse müüja pakkumises on orienteeruv. Ostja soovil täpsustatakse tarneaeg tootjafirmaga ja fikseeritakse kirjalikult lepingus.

   4.4.  Müüjal on kohustus informeerida ostjat, kui tellitud kauba saabumine viibib. Kauba tarne hilinemisel rohkem kui 30 kalendripäeva lepingus fikseeritud tähtajast on ostjal õigus võtta tellimus ühepoolselt tagasi, teatades sellest kirjalikult.

   5.     Maksmine, omandiõigus ja vastuvõtmisega viivitus.

   5.1.  Ostja peab kauba eest tasuma müüja määratud tingimustel ja viisil. Makse tähtaja ületamisel on viivis 0,05% päevas.

   5.2.  Kauba omandiõigus jääb müüjale niikaua, kuni kauba eest pole täielikult tasutud. Müüja rakendab käesolevate tarnetingimuste alusel üle antavatele kaupadele omandireservatsiooni VÕS § 233 mõistes, mille kohaselt jääb käesolevate tarnetingimuste alusel üle antavate kaupade omand müüjale, kuni ostuhinna täieliku tasumiseni.

   5.3.  Ostja on kohustatud informeerima müüjat, kui tal ei ole võimalik tulla kaubale järele või lepingukohases tarnekohas vastu võtta kokkulepitud ajal. Kui ostja ei võta kokkulepitud tähtajaks tarnitud kaupa vastu rohke kui 30 kalendripäeva jooksul, on müüjal õigus annulleerida tellimus ja nõuda ostjalt tekitatud kulude hüvitamist.

   6.     Vääramatu jõud (Force majeure).  

   6.1.  Tarnelepingu nõuetekohast täitmist takistavate ettenägematute asjaolude ilmnemisel juhinduvad lepingupooled VÕS § -st 103. Lepingu osapool, kellel on muutunud võimatuks lepingutingimuste täitmine vääramatu jõu tõttu, peab teatama sellest teisele osapoolele viivitamatult kirjalikult.

                                           

   7.     Kauba kontroll ja reklamatsioonid.

   7.1.  Ostja peab kätte saadud kauba kontrollima vahetult peale kauba kättesaamist. Kui on kokku lepitud, et müüja teostab seadmete paigalduse, peab ostja kontrollima kauba vahetult peale paigalduse lõpetamist.

   7.2.  Reklamatsioonid tuleb esitada kirjalikult 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest või paigaldustööde lõpetamisest.

   8.     Garantii.

   8.1.  Garantiiaeg on 12 kuud kauba üleandmisest. Kaubad, mille garantiiaeg on pikem, täpsustatakse eraldi.

   8.2.  Müüdud kaubale kehtib tootja garantii. Seadmete garantiikorras asendamise või remontimise vajadusel lähtutakse seadmete tootjafirmade kehtestatud garantiitingimustest, -protseduuridest ja tähtaegadest. Müüja kohustub korraldama seadme asendamise või remondi tootja poolt. Müüja ei kohustu teostama seadmete garantiiremonti seadmete tootja asemel ega hoidma mingeid asendusseadmeid oma laos.

   8.3.  Garantii ei laiene kauba vigadele, mis on tekkinud ostja või kolmandate isikute valest paigaldusest, seadmete valmistajatehase ja müüja ekspluatatsioonijuhendite mittejärgimisest, seadmete mitteotstarbekohasest kasutamisest, seadmete omavolilisest ümberehitamisest või tööparameetrite reguleerimisest väljapoole lubatud tööpiirkonda. Seadmete garantiialuste rikete põhjuste tuvastamiseks peab ostja võimaldama müüja kompetentsele esindajale juurdepääsu  seadme kohapealseks ülevaatuseks.

   8.4.  Asendatud või remonditud kaubale annab müüja samasuguse garantii nagu algupärastele.

   9.     Vastutuse piirang.

   9.1.  Müüja ei vastuta kauba ostjale tarnimise hilinemisest või seadmete vealisusest tingitud tootmiskahjumi, võimaliku saamata jäänud kasumi ega mingi muu kaudse kahju eest.

   9.2.  Müüja ei vastuta kaubaga kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest.

   9.3.  Müüja ei vastuta vigade eest, mis tulenevad ostja esitatud lähteandmete ebaõigsusest.

   10.  Tagastamised.

   10.1.  Kauba tagastamise eelduseks on alati müüja eelnev sellekohane nõusolek. Ilma eelneva kokkuleppeta tagastatud kaupa ei kompenseerita. Tagastamine peab aset leidma 30 päeva jooksul kauba kohaletoimetamisest. Tagastatav kaup peab olema korrektne ja terve, originaalpakendis. Sellel ei tohi olla paigaldamise ja kasutamise jälgi või vigastusi. Tagastamisel tuleb alati teatada arve number ja kuupäev, isik, kellega tagastamise osas kokku lepiti ning mis on tagastamise põhjuseks. Juhul, kui tagastamine ei tulene müüja veast, kompenseeritakse ostjale esitatud arve summa, millest on maha arvatud minimaalselt 30%. Kauba tagastamine toimub ostja vastutusel ja kulul.

    

   Mainor Fredi OÜ

   2020.a.

    

    

    

   

  Viimati muudetud